Dokumendid

Õpilaste vastuvõtmise, koolist lahkumise ja väljaarvamise kord


1. Üldsätted 

Õpilaste vastuvõtmist ja väljaarvamist koolist reguleerib kehtiv seadusandlus.   

 

2. Kooli vastuvõtmise tingimused 

2.1 Põhikooli võetakse õpilased, kellel on eelmine klass lõpetatud (vastav märkus tunnistusel või õpilasraamatu väljavõttel). 

2.2 Õpilased, kes on lõpetanud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel, võetakse õppima 8. klassi.

2.3 Kool tagab õppimisvõimalused gümnaasiumi astmes õpilastele järgmistel juhtudel: 

 • põhikool lõpetatud; 
 • 11. ja 12. klassi astumisel eelmine klass lõpetatud. 

2.4 Õpilaste kooli vastuvõtmise kinnitab direktor oma käskkirjaga. 

2.5 Õpilaste vastuvõtt eksternõppesse toimub vastavalt „Põhikooli-ja gümnaasiumiseadusele”. 

2.6 Erandjuhul otsustab õpilase kooli vastuvõtmise kooli õppenõukogu.  

 

3. Kooli vastuvõtu kord 

3.1 Kooli vastuvõtmisel: 

 • kirjutab õpilane avalduse 
 • esitab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks
 • esitab eelnevat haridust tõendava dokumendi 
 • kirjutab motivatsioonikirja
 • esitab isikut tõendava dokumendi (pass / ID kaart, juhiluba või sünnitunnistus) 
 • ühe (1) dokumendifoto
 • kui õpilane on alla 17 eluaastane ja soovib õpinguid jätkata 8. või 9. klassis, esitab ta kooli astumisel linna- või vallavalitsuse loa. 

3.2 Vestluse alusel võetakse õppeaasta keskel vastu õpilasi, kes vahetavad kooli ja erandkorras varasemad õpingute katkestajad. 

3.3 E-õppe õppevormis õppida soovijad peavad kooli õppima asumiseks vajalikud dokumendid esitama elektrooniliselt ning digitaalselt allkirjastatuna ja saatma e-posti aadressile kool@vtg.vil.ee

3.4 Kool avalikustab vastuvõtu korra kooli veebilehel. 

 

4. Õpilase koolist väljaarvamine 

4.1 Õpilase koolist väljaarvamise käskkirjalise otsuse teeb kooli direktor õppenõukogu või klassijuhataja kirjalikul ettepanekul. 

4.2 Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja arvata.

4.3 Koolikohustusliku ea ületanud mittestatsionaarse õppevormi õpilase võib koolist välja arvata, kui ta ei osale viie järjestikuse õppenädala jooksul õppetöös. 

4.4 Koolikohustusliku ea ületanud mittestatsionaarse õppevormi õpilase võib koolist välja arvata, kui ta ei soorita täiendavat õppetööd 

4.5 Keskharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja juhul, kui: 

 • õpilasel on õppeaasta lõpuks rohkem kui viies kursuses (1 kursus = 35 tundi) määratud täiendav õppetöö; 
 • õpilane ohustab oma käitumisega kooli töötajate ja teiste õpilaste turvalisust;

 

5. Õpilase nimekirjast väljaarvamine 

5.1 Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirjast välja, kui: 

 • õpilane on esitanud kirjaliku avalduse koolist lahkumiseks; 
 • kui õpilane on koolist välja heidetud; 
 • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel;
 • õpilane lahkub teise kooli või välisriiki; 
 • õpilase surma korral. 

5.2 Õpilase väljaarvamise õpilaste nimekirjast kinnitab kooli direktor käskkirjaga. 

 

6. Õpilasele nimekirjast väljaarvamisel väljastatavad dokumendid 

6.1 Enne kooli lõpetamist nimekirjast väljaarvamisel väljastab kool õpilasele:

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 
 • allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse. 

6.2 Kooli lõpetamise väljastab kool õpilasele: 

 • lõputunnistuse koos hinnetelehega; 
 • kooli astumisel esitatud haridust tõendava dokumendi. 

 

7. Õpilase üleminek ühest koolist teise 

7.1 Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud. 

7.2 Kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilase õpingute jätkamisel lähtutakse mittestatsionaarse õppevormi õppeainetest ja vastava klassi kursuste arvust.

 

8. Õppevormi vahetus 

8.1 Õppevormi vahetamiseks esitab õpilane kooli direktorile avalduse. 

8.2 Õppevormi vahetuse kinnitab kooli direktor käskkirjaga. 

 

Kooskõlastatud hoolekogu koosolekul 30.08.2021

Kinnitatud direktori käskkirjaga 30.08.2021 nr 1-3/26

 

VTG õpilaste vastuvõtmise, koolist lahkumise ja väljaarvamise kord .pdf

1. Üldsätted 

Õpilaste vastuvõtmist ja väljaarvamist koolist reguleerib kehtiv seadusandlus.   

 

2. Kooli vastuvõtmise tingimused 

2.1 Põhikooli võetakse õpilased, kellel on eelmine klass lõpetatud (vastav märkus tunnistusel või õpilasraamatu väljavõttel). 

2.2 Õpilased, kes on lõpetanud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel, võetakse õppima 8. klassi.

2.3 Kool tagab õppimisvõimalused gümnaasiumi astmes õpilastele järgmistel juhtudel: 

 • põhikool lõpetatud; 
 • 11. ja 12. klassi astumisel eelmine klass lõpetatud. 

2.4 Õpilaste kooli vastuvõtmise kinnitab direktor oma käskkirjaga. 

2.5 Õpilaste vastuvõtt eksternõppesse toimub vastavalt „Põhikooli-ja gümnaasiumiseadusele”. 

2.6 Erandjuhul otsustab õpilase kooli vastuvõtmise kooli õppenõukogu.  

 

3. Kooli vastuvõtu kord 

3.1 Kooli vastuvõtmisel: 

 • kirjutab õpilane avalduse 
 • esitab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks
 • esitab eelnevat haridust tõendava dokumendi 
 • kirjutab motivatsioonikirja
 • esitab isikut tõendava dokumendi (pass / ID kaart, juhiluba või sünnitunnistus) 
 • ühe (1) dokumendifoto
 • kui õpilane on alla 17 eluaastane ja soovib õpinguid jätkata 8. või 9. klassis, esitab ta kooli astumisel linna- või vallavalitsuse loa. 

3.2 Vestluse alusel võetakse õppeaasta keskel vastu õpilasi, kes vahetavad kooli ja erandkorras varasemad õpingute katkestajad. 

3.3 E-õppe õppevormis õppida soovijad peavad kooli õppima asumiseks vajalikud dokumendid esitama elektrooniliselt ning digitaalselt allkirjastatuna ja saatma e-posti aadressile kool@vtg.vil.ee

3.4 Kool avalikustab vastuvõtu korra kooli veebilehel. 

 

4. Õpilase koolist väljaarvamine 

4.1 Õpilase koolist väljaarvamise käskkirjalise otsuse teeb kooli direktor õppenõukogu või klassijuhataja kirjalikul ettepanekul. 

4.2 Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja arvata.

4.3 Koolikohustusliku ea ületanud mittestatsionaarse õppevormi õpilase võib koolist välja arvata, kui ta ei osale viie järjestikuse õppenädala jooksul õppetöös. 

4.4 Koolikohustusliku ea ületanud mittestatsionaarse õppevormi õpilase võib koolist välja arvata, kui ta ei soorita täiendavat õppetööd 

4.5 Keskharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja juhul, kui: 

 • õpilasel on õppeaasta lõpuks rohkem kui viies kursuses (1 kursus = 35 tundi) määratud täiendav õppetöö; 
 • õpilane ohustab oma käitumisega kooli töötajate ja teiste õpilaste turvalisust;

 

5. Õpilase nimekirjast väljaarvamine 

5.1 Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirjast välja, kui: 

 • õpilane on esitanud kirjaliku avalduse koolist lahkumiseks; 
 • kui õpilane on koolist välja heidetud; 
 • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel;
 • õpilane lahkub teise kooli või välisriiki; 
 • õpilase surma korral. 

5.2 Õpilase väljaarvamise õpilaste nimekirjast kinnitab kooli direktor käskkirjaga. 

 

6. Õpilasele nimekirjast väljaarvamisel väljastatavad dokumendid 

6.1 Enne kooli lõpetamist nimekirjast väljaarvamisel väljastab kool õpilasele:

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 
 • allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse. 

6.2 Kooli lõpetamise väljastab kool õpilasele: 

 • lõputunnistuse koos hinnetelehega; 
 • kooli astumisel esitatud haridust tõendava dokumendi. 

 

7. Õpilase üleminek ühest koolist teise 

7.1 Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud. 

7.2 Kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilase õpingute jätkamisel lähtutakse mittestatsionaarse õppevormi õppeainetest ja vastava klassi kursuste arvust.

 

8. Õppevormi vahetus 

8.1 Õppevormi vahetamiseks esitab õpilane kooli direktorile avalduse. 

8.2 Õppevormi vahetuse kinnitab kooli direktor käskkirjaga. 

 

Kooskõlastatud hoolekogu koosolekul 30.08.2021

Kinnitatud direktori käskkirjaga 30.08.2021 nr 1-3/26

 

VTG õpilaste vastuvõtmise, koolist lahkumise ja väljaarvamise kord .pdf