Sotsiaalsed tagatised

Lapsetoetus


Põhikoolis ja gümnaasiumis tasemeõppes õppival lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks, makstakse toetust jooksva õppeaasta lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta on 60 eurot. Kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on lapsetoetuse suurus 100 eurot.

Alus: Perehüvitiste seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/128052021017?leiaKehtiv

 

Sotsiaalkindlustusamet saab andmed lapse õppimise kohta Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS) ja eraldi tõendit ei ole vaja Sotsiaalkindlustusametile esitada. EHIS-esse kannab andmed lapse õppimise kohta kool.

Põhikoolis ja gümnaasiumis tasemeõppes õppival lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks, makstakse toetust jooksva õppeaasta lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta on 60 eurot. Kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on lapsetoetuse suurus 100 eurot.

Alus: Perehüvitiste seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/128052021017?leiaKehtiv

 

Sotsiaalkindlustusamet saab andmed lapse õppimise kohta Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS) ja eraldi tõendit ei ole vaja Sotsiaalkindlustusametile esitada. EHIS-esse kannab andmed lapse õppimise kohta kool.