Dokumendid

Duplikaadi taotlemise, vormistamise ja väljaandmise tingimused ja kord


Duplikaadi taotlemine

 1. Lõputunnistuse, hinnetelehe või riigieksamitunnistuse (edaspidi algdokument) omanik saab taotleda algdokumendi kehtetuks tunnistamist ning duplikaadi väljaandmist, kui:
  1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  2) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  3) algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud.
 2. Duplikaadi taotleja esitab lõputunnistuse või hinnetelehe väljaandnud kooli direktorile, vastavasisulise taotluse, näidates ära taotluse esitamise põhjuse, taotleja isikuandmed ning lõputunnistuse või hinnetelehe duplikaadi taotlemisel kooli lõpetamise aasta.

 

Duplikaadi väljaandmine

 1. Algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise otsustab taotluse saaja kahe nädala jooksul duplikaadi väljaandmise taotluse saamise päevast arvates. Otsus algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise kohta vormistatakse kirjalikult.
 2. Otsuse algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta teeb kool teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 3. Duplikaadi väljaandmise kulud katab duplikaadi väljaandja määratud summa ulatuses duplikaadi taotleja.
 4. Duplikaat väljastatakse selle taotlejale allkirja vastu. Lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadi väljaandmine registreeritakse kooli «Õpilasraamatus».
 5. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.
 6. Kui koolis või kohalikus omavalitsuses või arhiivis ei ole säilinud täielikke andmeid duplikaadi väljaandmiseks, kuid olemasolevate andmete põhjal on võimalik kindlaks teha, et taotleja on kooli lõpetanud, väljastab kooli direktor taotlejale tõendi, millele on märgitud:
  1) kooli lõpetanu nimi;
  2) kooli lõpetanu isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) õppekava nimetus, mille järgi isik õppis;
  4) kooli, mille isik lõpetas, nimi;
  5) kooli lõpetamise kuupäev, kuu ja aasta;
  6) tõendi väljaandja allkiri;
  7) tõendi väljaandmise kuupäev, kuu ja aasta.
 7. Tõend kinnitatakse kooli pitseriga.

 

Duplikaadi väljaandmisest keeldumine

 1. Duplikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui ilmneb, et:
  1) duplikaadi taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) puuduvad arhiivimaterjalid algdokumendi väljaandmise kohta;
  3) ei esine duplikaadi väljaandmise aluseid (Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid § 16 lg 1 p 1–3).
 2. Otsus duplikaadi väljaandmisest keeldumise kohta vormistatakse kirjalikult ning tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

 

Duplikaadi vormistamine

 1. Duplikaat vormistatakse eesti keeles duplikaadi väljaandmise ajal kehtival lõputunnistuse, hinnetelehe või riigieksamitunnistuse plangil.
 2. Duplikaadile kantakse sama tekst, mis oli algdokumendil. Lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaat vormistatakse «Õpilasraamatu» sissekannete alusel. Duplikaadile ei kanta allakirjutanud isikute nimesid ega uusi andmeid. Plangi paremasse ülanurka tehakse märge «Lõputunnistuse nr duplikaat», kuhu märgitakse algdokumendi number ning kirjutatakse duplikaadi väljaandmise kuupäev.
 3. Ümberkorraldatud või tegevuse lõpetanud kooli lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadile märgitakse lõputunnistuse väljaandnud kooli nimi, mida kasutati siis, kui duplikaadi taotleja kooli lõpetas.

 

 

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013006?leiaKehtiv

Duplikaadi taotlemine

 1. Lõputunnistuse, hinnetelehe või riigieksamitunnistuse (edaspidi algdokument) omanik saab taotleda algdokumendi kehtetuks tunnistamist ning duplikaadi väljaandmist, kui:
  1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  2) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  3) algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud.
 2. Duplikaadi taotleja esitab lõputunnistuse või hinnetelehe väljaandnud kooli direktorile, vastavasisulise taotluse, näidates ära taotluse esitamise põhjuse, taotleja isikuandmed ning lõputunnistuse või hinnetelehe duplikaadi taotlemisel kooli lõpetamise aasta.

 

Duplikaadi väljaandmine

 1. Algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise otsustab taotluse saaja kahe nädala jooksul duplikaadi väljaandmise taotluse saamise päevast arvates. Otsus algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise kohta vormistatakse kirjalikult.
 2. Otsuse algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta teeb kool teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 3. Duplikaadi väljaandmise kulud katab duplikaadi väljaandja määratud summa ulatuses duplikaadi taotleja.
 4. Duplikaat väljastatakse selle taotlejale allkirja vastu. Lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadi väljaandmine registreeritakse kooli «Õpilasraamatus».
 5. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.
 6. Kui koolis või kohalikus omavalitsuses või arhiivis ei ole säilinud täielikke andmeid duplikaadi väljaandmiseks, kuid olemasolevate andmete põhjal on võimalik kindlaks teha, et taotleja on kooli lõpetanud, väljastab kooli direktor taotlejale tõendi, millele on märgitud:
  1) kooli lõpetanu nimi;
  2) kooli lõpetanu isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) õppekava nimetus, mille järgi isik õppis;
  4) kooli, mille isik lõpetas, nimi;
  5) kooli lõpetamise kuupäev, kuu ja aasta;
  6) tõendi väljaandja allkiri;
  7) tõendi väljaandmise kuupäev, kuu ja aasta.
 7. Tõend kinnitatakse kooli pitseriga.

 

Duplikaadi väljaandmisest keeldumine

 1. Duplikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui ilmneb, et:
  1) duplikaadi taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) puuduvad arhiivimaterjalid algdokumendi väljaandmise kohta;
  3) ei esine duplikaadi väljaandmise aluseid (Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid § 16 lg 1 p 1–3).
 2. Otsus duplikaadi väljaandmisest keeldumise kohta vormistatakse kirjalikult ning tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

 

Duplikaadi vormistamine

 1. Duplikaat vormistatakse eesti keeles duplikaadi väljaandmise ajal kehtival lõputunnistuse, hinnetelehe või riigieksamitunnistuse plangil.
 2. Duplikaadile kantakse sama tekst, mis oli algdokumendil. Lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaat vormistatakse «Õpilasraamatu» sissekannete alusel. Duplikaadile ei kanta allakirjutanud isikute nimesid ega uusi andmeid. Plangi paremasse ülanurka tehakse märge «Lõputunnistuse nr duplikaat», kuhu märgitakse algdokumendi number ning kirjutatakse duplikaadi väljaandmise kuupäev.
 3. Ümberkorraldatud või tegevuse lõpetanud kooli lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadile märgitakse lõputunnistuse väljaandnud kooli nimi, mida kasutati siis, kui duplikaadi taotleja kooli lõpetas.

 

 

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013006?leiaKehtiv